Telefoniraj

Home » O projektu

O projektu

Svrha i  opravdanost projekta

Prema podacima HZZ-a (ožujak 2017.g.), u SDŽ-u je bilo 35.840 nezaposlenih, od čega dugotrajno nezaposlenih 16.688. Dugotrajna nezaposlenost vodi gubitku samopouzdanja te će rad na vraćanju istog biti jedna od aktivnosti projekta. Ekonomskom krizom najviše su pogođeni mladi i niskokvalificirani radnici, dok starije nezaposlene osobe i osobe s invaliditetom teško dolaze do zaposlenja. Od ukupnog broja nezaposlenih, 5.331 ih je mlađih od 25, a 6.506 starijih od 54, dok je 539 osoba s invaliditetom. Nezaposlenih osoba s kvalifikacijama u turizmu je 5.912 (16,4%), od kojih je 1.036 osoba mlađih od 25, 764 osoba starijih od 54 te 39 osoba s invaliditetom. Gledajući dobnu strukturu zaposlenih u SDŽ-u na dan 31.3.2017., 6,4% je mladih od 25, a 16,1% starijih od 54 godine. 1.315 je zaposlenih osoba s invaliditetom, ali neznatni broj u sektoru turizma. Prema podacima HZMO-a na dan 31.3. 2017. u turizmu su zaposlene 11.133 osobe tj. 7,8% ukupno zaposlenih u SDŽ-u. Obrazovanje u turizmu je najčešće strukovnog karaktera jer je većina poslova klasificirana na nižoj razini složenosti, a potreba za obrazovanjem kadrova je trajna. Ciljne skupine projekta su pripadnici ranjivih skupina (45), tj. 25 mladih od 25, 10 starijih od 54 te 10 osoba s invaliditetom, kao i 13 predavača u ustanovi za obrazovanje odraslih te 5 mentora praktične nastave kod 2 poslodavca partnera. Središnji problemi koji se rješavaju projektom su: a) nezadovoljavajuće izlazne vještine osoba koje se obrazuju u sektoru turizma i ugostiteljstva; b) otežan pristup ranjivih skupina tržištu rada čime raste rizik od siromaštva. Razvojem i provedbom programa osposobljavanja (za 5 zanimanja) pripadnika ranjivih skupina, usavršavanjem 13 predavača i 5 mentora u stručnim i pedagoškim znanjima uklanjat će se uzroci navedenih problema. Obrazovni programi u sektoru turizma više su fokusirani na sadržaj nego na ishod učenja te nisu prilagođeni potrebama promjenjivog tržišta rada što rezultira niskom razinom primjenjivih vještina. Posebno su zapostavljeni programi namijenjeni ranjivim skupinama utemeljeni na praktičnom osposobljavanju te se inovativan pristup projekta FIT4WORK osigurava tržišno orijentiranim oblikovanjem obrazovnog procesa i uvažavanjem stvarnih potreba ranjivih skupina. U kreiranju programa osposobljavanja ranjivih skupina bit će uključen poslodavac s ciljem uvažavanja potreba tržišta rada i definiranja potrebnih kompetencija radnika i udruga Lastavice s ciljem uvažavanja specifičnih potreba osoba s invaliditetom, što će rezultirati ojačanim sektorom s kvalitetnijim kadrovima, a ranjive skupine učiniti zapošljivijima. 45 nezaposlenih osposobit će se za rad kroz obuku kod partnera poslodavca i u školi prijavitelju (72% ukupnog fonda sati) sa snažno razvijenim odjelom za ljudske resurse i mentorima s bogatim stručnim kompetencijama. Dio nastave odvijat će se putem projektom razvijene platforme za e-učenje što će osobito koristiti osobama s fizičkim invaliditetom. Kadar potreban za provodenje programa osposobljavanja ranjivih skupina (predavači i mentori) ne posjeduje odgovarajuće praktično   pedagoško znanje za kvalitetno poučavanje zbog manjkavosti samih programa stručnog usavršavanja koji su uglavnom namijenjeni nezaposlenim osobama koje se žele prekvalificirati ne uvažavajući specifičnosti rada s ranjivim skupinama.

Ciljevi i  očekivani rezultati  projekta

Ovim projektom razvit će se i provesti programi usavršavanja predavača i mentora s posebnim naglaskom na unaprjeđivanje poučavanja prema potrebama ranjivih skupina. Projekt je kompatibilan sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020 te Akcijskim planom Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu jer adresira podizanje razine znanja, vještina i obrazovanja turističkih djelatnika stvaranjem tržišno orijentiranog sustava strukovnog obrazovanja. Dio aktivnosti u okviru Promidžbe i vidljivosti bit će u skladu sa Nacionalnim programom razvoja socijalnog turizma, ciljem 6.5. Podizanje razine javne svijesti o značaju socijalnog turizma. Aktivnosti usavršavanja predavača i mentora te osposobljavanja ranjivih skupina doprinose realizaciji Strategije obrazovanja, znanosti i sporta do 2020., Cilju 1: Ojačati službe za cjeloživotno osobno i profesionalno usmjeravanje, Cilju 4: Unaprijediti sustav trajnoga profesionalnog razvoja i usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika, Cilju 5: Proširiti i unaprijediti primjenu IKT u učenju i obrazovanju. Razvoj programa osposobljavanja s ciljem povećanja zapošljivosti ranjivih skupina u skladu je sa OP ULJP 2014.-2020., Specifičnim ciljem 9.i.1, dok je razvoj programa usavršavanja predavača i mentora koherentan s ciljem 10.iv.1. Najzad, uključivanjem 10 osoba s invaliditetom u ciljnu skupinu projekta, projekt je usklađen s Europskom strategijom za osobe s invaliditetom 2010.-2020., područjem 4. Zapošljavanje kroz podršku osposobljavanju za rad.

Informacija o provedbenim kapacitetima prijavitelja i odabiru partnera

Provedbeni tim za upravljanje projektom i administraciju čine voditelj projekta koji je djelatnik institucije prijavitelja, administrator koji će se podugovoriti za potrebe provedbe projekta te koordinator ispred partnera poslodavca Tučepi d.d. Za potrebe uspješne provedbe projekta podugovorit će se vanjski stručnjak za vrijeme trajanja projekta koji će biti zadužen za administriranje projekta, praćenje i izvještavanje o pokazateljima, provedbu nabave i praćenje izvedbe aktivnosti sukladno planiranom hodogramu. Turističko-ugostiteljska škola, Split je ustanova koja ima pedesetogodišnje iskustvo u obrazovanju odraslih i specijalizirana je za obrazovanje, usavršavanje i osposobljavanje polaznika sektoru turizma i ugostiteljstva, s odlično opremljenim kabinetima kuharstva, ugostiteljskog posluživanja, ekonomske grupe predmeta i stranih jezika, a što je najvažnije vrsnim stručnim kadrom koji desetljećima potvrđuje svoja znanja i kompetencije osvojenim brojnim prvim nagradama na svim nacionalnim i međunarodnim natjecanjima. Škola ima i vlastitu dvoranu opremljenu za održavanje svih edukacija predviđenih projektom. TUŠ ima značajno iskustvo u provedbi EU projekata, medu kojima se ističu: I. Erasmus+:Spice up your practice (76.000,00€); 2. Comenius:Building Wellness IT2 LLP-Corn-Era-Gru-SV(200.000,00€), 3. Erasmus+Unesco Heritage (200.000,00€), 4. Erasrnus+ Flavours of Regions (120.000,00€). Škola prijavitelj odgovorna je za proces upravljanja projektom, ali će po potpisu ugovora uključiti partnere i dionike u provedbu projektnih aktivnosti i definiranje međupartnerskih prava i obveza. Uloga škole prijavitelj bit će upravljanje provedbenim timom i rezultatima projekta te koordinacija partnera. 8 nastavnika bit će uključeno kroz aktivnosti razvoja i provedbe programa osposobljavanja prilagođenih ranjivim skupinama, dok će ih 5 sudjelovati u aktivnostima razvoja i provedbe programa usavršavanja za predavače u stručnim znanjima i pedagoškim vještinama. Za prvog partnera poslodavca odabrana je tvrtka Manas d.o.o. koja je vlasnik Hotela „Cornaro” s 10.000 kvadrata bruto površine, u okviru kojeg će se organizirati praktično osposobljavanje za pomoćnog kuhara s pripremanjem jednostavnih jela na buffet stolu i za conciergea za osobe s invaliditetom. Također, 2 mentora iz hotela će sudjelovati u projektom razvijenim programima usavršavanja predavača i mentora, ali i doprinijeti razvoju tržišno utemeljenih programa osposobljavanja ranjivih skupina. Za drugog partnera poslodavca odabrana je tvrtka Tučepi d.d. čija je temeljna uloga doprinijeti osmišljavanju inovativnog programa osposobljavanja prilagođenih stalno mijenjajućim potrebama tržišta rada. Također, projektni partner na raspolaganje stavlja svoje prostorije i 3 mentora hotela u Tučepima za potrebe praktičnog dijela osposobljavanja odabranih ranjivih skupina za zanimanja pomoćnog kuhara s pripremanjem jednostavnih jela na buffet stolu, konobara u pansionskom načinu posluživanja s posluživanjem u sobama, pansionskog slastičara te barmena/bariste. Hotcli Tučepi dio su koncerna Bluesun koji je kroz inovativnost, novu tehnologiju i implementaciju međunarodnih standarda postao prepoznatljiv kao vodeća hotelska kuća u Hrvatskoj. Udruga za inkluziju «Lastavice» Split odabrana je zbog svog dugogodišnjeg rada na promociji kvalitete življenja, samostalnog stanovanja i osamostaljenja osoba s intelektualnim teškoćama, te djece i mladeži bez roditeljske skrbi. Osnovna djelatnost Udruge je skrb i organizirano uključivanje marginaliziranih osoba u redovne uvjete života, u skladu s njihovim potrebama i mogućnostima, te pružanje skrbi izvan vlastite obitelji. Udruga ima iskustvo u provedbi EU projekata poput projekta „Zapošljavanje osoba s invaliditetom” koji se provodio u partnerstvu s Gradom Splitom, te u suradnji s HZZ-om i institucijama i udrugama osoba s invaliditetom. Cilj projekta je bio poticanje gospodarske i socijalne kohezije, odnosno povezivanja javnog i privatnog sektora i organizacija civilnog društva radi ostvarenja bolje profesionalne integracije u redovnu radnu sredinu osoba s posebnim potrebama kao jedne od najranjivijih skupina hrvatskog tržišta rada. Uloga Udruge na projektu FIT4WORK biti će evidentna kroz aktivnosti davanja inputa za osmišljavanje programa osposobljavanja za nezaposlene osobe pripadnike ranjivih skupina, ali i kroz aktivnosti stručnog usavršavanja predavača i mentora u dijelu senzibiliziranja istih za specifične potrebe osoba s invaliditetom.

Kratki opis na koji će način održivost rezultata projekta biti zajamčena nakon završetka projekta

Poslodavci u turizmu koji prema Anketama poslodavaca imaju poteškoća s pronalaženjem kvalitetnog kadra imat će dugoročnu korist od projekta budući da se njime adresira strukturna neusklađenost između ponude i potražnje za radom u ovim zanimanjima. Projekt se odvija u županiji s 454,798 stanovnika čiji životni standard direktno ili indirektno ovisi o turizmu. Izradom inovativnih programa osposobljavanja prilagođenih za ranjive skupine, ali i za predavače i mentore projekt ima izravan utjecaj na uvođenje novih metoda učenja i poučavanja u skladu s potrebama tržišta rada i specifiČnim potrebama ranjivih skupina. Aktivnosti usmjerene na unaprjeđivanje stručnih kompetencija i metodičko didaktičkih vještina predavača i mentora promicat će nove metode poučavanja koje u središte pažnje stavljaju ishode učenja, što ima dugoročne učinke na kvaliteta izvedbe programa cjeloživotnog učenja. Predavači i mentori će projektom stečene vještine nastaviti koristiti i nakon završetka projekta u nastavi obrazovanja odraslih čime se rezultati projekta diseminiraju na veći broj polaznika. Aktivnostima izrade i provedbe programa prilagođenih ranjivim skupinama i baziranim na kontroliranoj praktičnoj nastavi ostvaruje se veza obrazovanja s tržištem rada te lakša vertikalna i horizontalna prohodnost. Rezultat je izrađen inovativni program osposobljavanja u sektoru turizma kojim se potiče socijalna uključenost ranjivih skupina. Taj tržišno oblikovan program s elementima društvene odgovornosti bit će dio stalne ponude programa cjeloživotnog učenja prijavitelja i verificiran od strane nadležnih tijela, čime se rezultati projekta multipliciraju na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Prijavitelj će projektom izrađen programe osposobljavanja i usavršavanja kontinuirano prilagođavati novim zahtjevima tržišta rada. S obzirom na kontinuirano povećanje broja zaposlenih u turizmu i činjenicu da je veliki dio stanovnika u riziku od siromaštva upravo zbog nedovoljnog sudjelovanja na tržištu rada i manjka novih vještina, ovim se projektom otvara mogućnost kvalitetnog socijalnog uključivanja ranjivih skupina i po završetku projekta kroz daljnju provedbu programa. Mogućnost lakše diseminacije rezultata projekta osigurana je i izradom i tiskom obrazovnih materijala temeljenih na razvijenim programima. Postavljanje metodičkih materijala u otvoreni digitalni repozitorij omogućuje diseminaciju rezultata projekta i na sve predavače i mentore koji nisu direktno uključeni u projekt, a koji će moći temeljem tih materijala uvoditi inovativni pristup u nastavu što se odražava i na njihove polaznike u smislu razvoja kompetencija čime se rezultati projekta kontinuirano prelijevaju iz generacije u generaciju polaznika. Na taj se način osigurava mogućnost dupliciranja tih aktivnosti u drugim ustanovama za obrazovanje odraslih te se potiče primjena rezultata projekta kroz promociju moderniziranog pristupa poučavanju. Također, izrađeno inovativno programsko rješenje za platformu E-učenje ostaje i po završetku projekta u vlasništvu i na korištenje prijavitelju za nastavu u programima cjeloživotnog učenja, što će omogućiti širenje obuhvata ciljne skupine odnosno nezaposlenih osoba pripadnika ranjivih skupina koji će moći pohađati projektom izrađene programe i po završetku projekta. Web platforma za e-učenje sadržavat će sve programe koji su izrađene kroz projekt s nizom video-klipova koji će se stalno nadopunjavati. Planira se svim polaznicima u projektu platforma učiniti dostupnom sljedeće 3 godine, kao i partnerima iz gospodarstva. U dogovoru s HZZ-om besplatno će se dati na korištenje pojedine programe određenom broju nezaposlenih osoba za samoučenje na vrijeme od 1 godine. Poseban doprinos u smislu održivosti projekt ima na polju društvenih benefita koje donosi budući da su programi kreirani prema specifičnim potrebama teže zapošljivih osoba i daljnjom provedbom tih programa nakon završetka projekta rezultati se trajno multipliciraju kroz olakšano zapošljavanje ranjivih skupina. Partner tvrtka poslodavac i prijavitelj projekta potpisali su Sporazum o suradnji budući da planiraju i po završetku projekta surađivati na stručnom osposobljavanju učenika kroz kontroliranu praktičnu nastavu na radnom mjestu, što ima nemjerljive učinke na kvalitetu izlaznih kompetencija učenika turističko ugostiteljskih zanimanja te posljedično i na kvalitetu kadra u ovom sektoru. Projekt FIT4WORK obuhvaća dio „mekih” aktivnosti šireg projekta uspostave Regionalnog centra kompetentnosti Split koji škola prijavitelj već nekoliko godina priprema pod nazivom Jačanje ljudskih kapaciteta u turizmu kroz podizanje kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (Capacities in Tourism – CapTure). Najzad, provedbom interne evaluacije izradit će se analiza projekta i utvrditi utjecaj projektnih rezultata na ciljanu grupu s fokusom na procjenu uspjeha aktivnosti te postizanja ciljeva, što daje smjernice za daljnji rad i doprinosi održivosti projekta.

Sažetak

Problemi adresirani projektom su:

a) nezadovoljavajuće izlazne vještine osoba koje se obrazuju u sektoru turizma i ugostiteljstva

b) otežan pristup pripadnika ranjivih skupina tržištu rada.

Cilj je projekta razvoj i provedba programa osposobljavanja ranjivih skupina kao i stručno usavršavanje predavača i mentora te promociju turističko ugostiteljskih zanimanja.

Ciljne skupine projekta su osobe pripadnici ranjivih skupina (45), odnosno 25 mlađih od 25 godina, 10 starijih od 54 godine te 10 osoba s invaliditetom, kao i 13 predavača te 5 mentora praktične nastave.

Comments are closed.